Υπηρεσίες

 • Μελέτες – επιβλέψεις – κατασκευές  – οικοδομικές άδειες
 • Περαίωση – Τακτοποίηση – Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων
 • Ενεργειακοί επιθεωρητές – Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
 • Διαχείρηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας ( Εξοικονομώ κατ΄οίκον )
 • Μελέτες εγκατάστασης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας
 • Τοπογραφικά διαγράμματα – αποτυπώσεις
 • Χαράξεις – οριοθετήσεις – υψομετρικές μελέτες
 • Εκτιμήσεις ακινήτων – διαχείριση ακινήτων – μεσιτικά (real estate) – πράξεις αναλογισμού
 • Χωματουργικές εργασίες
 • Διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων – design
 • Δημόσια έργα – έργα οδοποιίας – εργολαβίες – δημοπρασίες
 • Μεταλλικές κατασκευές – προκατ
 • Γεωλογικές μελέτες- χαρτογραφήσεις
 • Περιβαλλοντικές μελέτες
 • Γεωφυσικές μελέτες
 • Υδρογεωλογικές μελέτες
 • Μελέτες Φωτοερμηνείας
 • Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S)
 • Μελέτες καταλληλότητας περιοχών για πολεοδόμηση, χωροταξικού σχεδιασμού και θεμελίωσης οικισμών
 • Σχεδιασμός, επίβλεψη και αδειοδότηση γεωτρήσεων και έργων υδρομάστευσης
 • Προγραμματισμός και επίβλεψη έργων σταθεροποίησης και στεγανοποίησης (τσιμεντενέσεις κλπ)
 • Μελέτες εκτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας
 • Μελέτες χρήσεων γης και χωροθέτησης Χ.Υ.Τ.Α, νεκροταφείων, βιοτεχνιών κλπ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
 1. INTERREG
 2. MED
 3. SOUTH EAST EUROPE
 4. URBACT
 5. LEADER
 6. EQUAL Κ.Α.

Φιλικά site : Όλα τα νέα του Ολυμπιακού – www.redvoice.gr

Πίσω