Νομιμοποίηση βάσει Ν. 3843/2010 και Ν. 4014/2011

Το τεχνικό γραφείο “Civil and survey” αναλαμβάνει την τακτοποίηση – νομιμοποίηση ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων καθώς και αυθαίρετων κατασκευών βάσει των Ν. 3843/2010 και Ν. 4014/2011 αντίστοιχα, σε Αθήνα, Πελοπόννησο, Στερεά και Δυτική Ελλάδα, υπεύθυνα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος!

Ο Νόμος 3843 / 2010 τακτοποιεί για 40 χρόνια υπερβάσεις δόμησης και αυθαίρετες  αλλαγές χρήσης χώρων.

Υπέρβαση δόμησης σημαίνει ότι υπερβαίνουμε τα τετραγωνικά μέτρα κύριας χρήσης που προέβλεπε η οικοδομική μας άδεια.
Αλλαγή χρήσης σημαίνει ότι έχουμε αλλάξει αυθαίρετα τη χρήση ενός χώρου από τον προβλεπόμενο βάσει άδειας.

Χώροι που μπορούν να τακτοποιηθούν είναι:

 • ημιυπαίθριοι χώροι
 • σοφίτες
 • pilotis
 • φωταγωγοί
 • υπόγειοι χώροι
 • χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • χώροι – αίθουσες κοινωνικών εκδηλώσεων.

Δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση χώροι οι οποίοι βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου όγκου όπως:

 • σοφίτες όπου έχει γίνει υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπτού ύψους της οικοδομής
 • αυθαίρετοι όροφοι
 • δώματα
 • αυθαίρετες κατασκευές στο δώμα.

Στην περίπτωση μη τακτοποίησης προβλέπεται εφαρμογή των διατάξεων περί αυθαιρέτων, καθώς και επιβολή υψηλών προστίμων τόσο κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, όσο και για κάθε χρόνο διατήρησης της αυθαιρεσίας από την ημέρα που μετατράπηκε η χρήση του χώρου μέχρι την κατεδάφιση.
Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομία το αργότερο μέχρι την 28/12/2010. Ωστόσο, το πρόστιμο μπορεί να εξοφληθεί μέχρι τις 28/10/2011 για τις κατοικίες, ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις μέχρι τις 28/4/2012.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας του χώρου.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου και Κάτοψη Χώρου.
 • Τεχνική Έκθεση Μηχανικού.
 • Παράβολο Ελληνικού Δημοσίου. Για κάθε ιδιοκτησία απαιτείται παράβολο 250€  για τους ημιυπαίθριους και 350€ για τους υπόλοιπους χώρους.
 • Παραστατικό αμοιβής μηχανικού.
 • ΦΕΜ και ΤΣΜΕΔΕ επί της αμοιβής του μηχανικού.
 • Αίτηση ιδιοκτήτη και Φύλλο παρατηρήσεων εις διπλούν.
 • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη εις διπλούν.
 • Εξουσιοδότηση (γνήσιον).

 

Υπολογισμός Προστίμου

Το ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται από την πολεοδομία εντός 60 ημερών από την διαπίστωση της πληρότητας και αποστέλλεται στον αιτούντα. Αποτελεί δε το δικαιολογητικό πληρωμής του ειδικού προστίμου. (Το πρόστιμο πρέπει να το γνωρίζετε ήδη από τον μηχανικό σας).

Εξόφληση ειδικού προστίμου

Το πρόστιμο εξοφλείται ολόκληρο ή τμηματικά σε 10 ισόποσες δόσεις (άτοκα). Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί έως την 28/4/2011. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του προστίμου μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα γίνεται έκπτωση 10%.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ) ή μέσω των ελληνικών τραπεζών, αφού προσκομίσετε το έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου, στο οποίο έχει επικολληθεί ο κωδικός πληρωμής.

Στη συνέχεια προσκομίζουμε στην πολεοδομία τα παραστατικά των πληρωμών και εκεί καταχωρούνται στην αρχική αίτηση και σε ηλεκτρονικό αρχείο.

Μη τακτοποίηση.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης  επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης ίσο με το 30% και ετήσιο σταθερό πρόστιμο διατήρησης ίσο με το 5% της αξίας του αυθαιρέτου , όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης.

Μην το αφήσετε τελευταία στιγμή διότι η μη Τακτοποίηση συνεπάγεται βαριά πρόστιμα διατήρησης!

Πίσω