Αγροτική αποθήκη : Πώς κατασκευάζουμε νέα και πώς νομιμοποιούμε τις υπάρχουσες;

Αγροτική αποθήκη : Πώς κατασκευάζουμε νέα και πώς νομιμοποιούμε τις υπάρχουσες;

Σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, επιτρέπεται να κατασκευαστεί Αγροτική αποθήκη χωρίς οικοδομική άδεια σε καλλιεργούμενα αγροκτήματα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κατοικίας στο αγρόκτημα.

Αγροτική αποθήκη

Η ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων ανέκαθεν αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης αγροτικής και κτηνοτροφικής απασχόλησης. Η νομοθεσία ωστόσο συχνά αποτελεί τροχοπέδη καθώς δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί, ώστε να κατασκευάσουν μια καινούργια αγροτική αποθήκη, είτε να νομιμοποιήσουν μια αυθαίρετη κατασκευή.

Αγροτική αποθήκη  με επιφάνεια έως 15 τ.μ. και συνολικό ύψος κτηρίου μαζί με τη στέγη τα 3 μέτρα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, επιτρέπεται η κατασκευή αποθήκης χωρίς οικοδομική άδεια σε καλλιεργούμενα αγροκτήματα εκτός σχεδίου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κατοικίας στο αγρόκτημα.

Στην περίπτωση αυτή το αγροτεμάχιο πρέπει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και η αποθήκη πρέπει να είναι λιθόκτιστη, κεραμοσκεπής, με επιφάνεια έως 15 τ.μ. και συνολικό ύψος κτιρίου μαζί με τη στέγη τα 3 μέτρα.

Για την κατασκευή αυτών των μικρών αποθηκών αντί της οικοδομικής άδειας από την ΥΔΟΜ απαιτείται «Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας» η οποία εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) του Δήμου, μετά από έγκριση της Δ/νσης Αγρ/κής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, η οποία θα αιτιολογεί την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα ύπαρξης της αποθήκης για την εξυπηρέτηση της καλλιέργειας του αγροκτήματος.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Αγροτική αποθήκη είναι:

 1. Αίτηση του ιδιοκτήτη.
 2. Αν υπάρχει κτίσμα εντός του αγροτεμαχίου ζητούνται τα στοιχεία νομιμότητας του κτηρίου π.χ. Οικοδομική Άδεια, περαίωση με Ν. 4178/13 ή με Ν. 4495/2017, Βεβαίωση μηχανικού για κτίσμα προ του έτους 1955.
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα και αποτύπωση της αποθήκης (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.).
 4. Αρχιτεκτονικά Σχέδια Όψης, Τομής και Κάτοψης του κτίσματος.
 5. Τεχνική Έκθεση Μηχανικού.
 6. Βεβαίωση όπου υπάρχει κτηματολόγιο.
 7. Φωτογραφίες του ακινήτου.
 8. Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου.
 9. Βεβαίωση αναγκαιότητας και λειτουργικότητας της αποθήκης από τη Δ/νση Αγρ/κής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας που βρίσκεται το αγροτεμάχιο.

Ποια είναι η ιδανική υγρασία σε ένα σπίτι; Πως να μειώσετε τα επίπεδα υγρασίας στο σπίτι σας!

Επίσης υποβάλλονται και άλλες εγκρίσεις αρμόδιων υπηρεσιών, Δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για περιοχές που ισχύουν ειδικά πολεοδομικά διατάγματα.

ΣΗΜ. : Η κατασκευή της λιθόκτιστης αποθήκης γίνεται αποκλειστικά σε καλλιεργούμενο αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού.

Αρχικά απαιτείται η έγκριση σκοπιμότητας από την αρμόδια Δ/νση Γεωργίας. Για να δοθεί η έγκριση υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση στην οποία θα αναφέρονται το είδος της καλλιέργειας, η τοποθεσία και η έκταση της εκμετάλλευσης ή δήλωση καλλιέργειας στο ΟΣΔΕ.
 2. Αντίγραφα εντύπων Ε1 και Ε9, όπου φαίνεται το δηλωμένο αγροτεμάχιο.
 3. Δύο αντίγραφα Τοπογραφικού διαγράμματος, με σημειωμένη τη θέση της αποθήκης σε απόσταση 10 m από τα όρια, στο οποίο αναφέρονται οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης.
 4. Δύο σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων που να ακολουθούν στο σχεδιασμό τη λειτουργικότητα της αγροτικής αποθήκης πρέπει να είναι σχεδιασμένοι οι φεγγίτες αερισμού και η μεγάλη πόρτα φορτοεκφόρτωσης, σύμφωνα με τους πολεοδομικούς περιορισμούς.
 5. Κατάσταση – Υπεύθυνη Δήλωση με τα αντίστοιχα παραστατικά, των προς αποθήκευση μηχανημάτων, εργαλείων, εφοδίων κ.λπ.
 6. Αντίγραφο δήλωσης της καλλιέργειας του κτήματος.

Τι αλλάζει με το νέο νόμο αυθαιρέτων N. 4495/2017

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η υπηρεσία διενεργεί επιτόπιο έλεγχο, εξετάζει αν το αγρόκτημα είναι καλλιεργούμενο ή όχι, τι καλλιέργεια υπάρχει, αν είναι απαραίτητη και σκόπιμη η ύπαρξη αποθήκης για το κτήμα και για την υπόλοιπη εκμετάλλευση και απαντά στο αίτημα θετικά ή αρνητικά.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι σε κάθε αγροτεμάχιο που έχει ξεχωριστή καλλιέργεια και πληροί  τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δικαιούστε ξεχωριστή Αγροτική αποθήκη. Η αγροτική αποθήκη αφορά σε κάθε αγρόκτημα ξεχωριστά. Επίσης δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος της καλλιέργειας. Μπορεί να είναι κηπευτικά, δενδροκομική καλλιέργεια, ελαιοκαλλιέργεια κλπ. Όπου γίνεται δηλαδή συγκομιδή αγροτικών προϊόντων που απαιτούν υλικά καθώς και γεωργικά εργαλεία.

Απεναντίας όμως, η κατασκευή της λιθόκτιστης αποθήκης γίνεται αποκλειστικά σε καλλιεργούμενο αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού. Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης δεν επιτρέπονται οι αγροτικές αποθήκες εντός των ορίων των μικρών οικισμών με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους καθώς και στους παλιούς οικισμούς προ του 1923, διότι η λειτουργία τους δε σχετίζεται με την εξυπηρέτηση του οικισμού αλλά με αυτή μιας αγροτικής εκμετάλλευσης. Επίσης διευκρινίζεται με το ίδιο έγγραφο ότι, οι αγροτικές αποθήκες δεν συμπεριλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης που επιτρέπονται στους οικισμούς.

Μετά την κατασκευή του κτηρίου σύμφωνα με την άδεια που έχει πάρει απ’ την Πολεοδομία ο ιδιοκτήτης, δεν προβλέπεται κανείς έλεγχος, ούτε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτε την Πολεοδομία, εκτός και αν υπάρξει καταγγελία. Φυσικά δεν επιτρέπεται και η αλλαγή χρήσης της αγροτικής αποθήκης σε κατοικία καθώς ακολουθεί ανάκληση αδείας και υπολογισμός προστίμου αυθαίρετης αλλαγής χρήσης.

Χρήσιμα tips : 20 μικροεπισκευές που δεν απαιτούν άδεια από την ΥΔΟΜ

Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε πως για γεωργική αποθήκη από οπλισμένο σκυρόδεμα και στέγη απαιτείται οικοδομική άδεια και η έκδοση Άδεια Δόμησης Αγροτικής Αποθήκης γίνεται από την αρμόδια ΥΔΟΜ (Πολεοδομία).

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουμε είναι:

 • Τοπογραφικό.
 • Αρχιτεκτονικά.
 • Στατικά.
 • Χρονικός Προγραμματισμός.
 • Τεύχη Προϋπολογισμού.

Τέλος, όσον αφορά στις αυθαίρετες αγροτικές αποθήκες που έχουν κατασκευαστεί πριν τις 27 Ιουλίου 2011 και δεν βρίσκεται μέσα σε ρέμα, δάσος, αιγιαλό, αρχαιολογικό ή ιστορικό χώρο, μπορούν να νομιμοποιηθούν σύμφωνα με το νόμο 4495/2017.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τακτοποίηση του αυθαίρετου:

α) Αίτηση (απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής)

β) Υπεύθυνη δήλωση

γ) Αντίγραφο του Ε9

δ) Τεχνική Έκθεση μηχανικού

ε) Φωτογραφίες όλων των όψεων

στ) Οικοδομική άδεια

ζ) Τοπογραφικό διάγραμμα

η) Αρχιτεκτονική κάτοψη

θ) Σχέδια τομής σε κλίμακα 1:100

ι) Διάγραμμα κάλυψης

ια) Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής

ιβ) Στατικός Έλεγχος

ιγ) Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής.

Άρθρο της Γραμματής Μπακλατσή / Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού

baklatsi@yahoo.gr