Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης στη Φωκίδα: Τι πρέπει να γνωρίζετε;

Αναρτήθηκε στις 22-01-2021 ο δασικός χάρτης στη Φωκίδα, βρίσκοντας πολλούς ιδιοκτήτες να εντοπίζουν την ιδιοκτησία τους χαρακτηρισμένη ως δασική. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αντίρρηση ηλεκτρονικά εκπροσωπούμενοι ή μη  από τεχνικό σύμβουλο.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική, ξεκινά την 5η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 20η Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοίκους ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες συνεπώς η καταληκτική της προθεσμίας υποβολής είναι 9η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Νόμος 4495/2017

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον Χάρτη εκτάσεων.

Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση τού έννομου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις. Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ( πλην των περιπτώσεων των «ατελώς» ως αναφέρονται στην απόφαση), ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης που αφορά η αντίρρηση.

 • Γιατί κάνουμε αντίρρηση κατά του δασικού χάρτη;

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

 

 • Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες που «θίγονται» από τους δασικούς χάρτες;

α)Να συγκεντρώσουν όλους τους παλαιούς τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου, από όλους τους προκτήτορες.

β) Να ανατρέξουν στο αρχείο τους και να βρούνε τυχόν μισθωτήρια, παραχωρητήρια ή αποφάσεις από νομάρχη ή Δασαρχείο που να αφορά την έκταση.

γ) Να δούνε μήπως η έκταση συμπεριλαμβάνεται σε πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αγροτικής νομοθεσίας, όπως: αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων των οποίων επελήφθησαν (κληροτεμάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες, διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις), διανομές και αναδασμοί για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, άδειες Υπουργού ή Νομάρχη για κάθε περίπτωση μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων.

δ) Συγκεκριμένα για όσους έχουν βιομηχανικά και τουριστικά ακίνητα να εξετάσουν αν έχουν πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν με σκοπό τη βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας, όπως απαλλοτριώσεις με σκοπό την εγκατάσταση βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας ή άδειες εγκατάστασης ή/ και λειτουργίας βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας.

ε) Αν υπάρχει κτίσμα εντός της έκτασης θα πρέπει να προσκομίσουν την άδεια οικοδομής και βεβαίωση από την πολεοδομία ότι δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.

στ) Ειδικά για αυθαίρετα σπίτια μέσα στο δάσος, για τα οποία οι Δήμοι δήλωσαν ότι όλα μαζί αποτελούν «οικιστική πυκνότητα» και εξαιρέθηκαν από τον Δασικό Χάρτη (ιώδες περίγραμμα) θα πρέπει να παρακολουθήσουν τις ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Δασών της περιοχής τους, ώστε να υποβάλλουν έγκαιρα την αντίρρηση τους όταν γίνει ξανά ανάρτηση του δασικού χάρτη για την συγκεκριμένη περιοχή.

ζ) Σε περίπτωση που έχει κάποιος υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση διόρθωσης του χάρτη για το οποίο σφάλμα ευθύνεται η διοίκηση και πρέπει να διορθώσει (αίτηση Προδήλου Σφάλματος) και αυτή έχει απορριφθεί, θα πρέπει να καταβάλλει το αναλογούν παράβολο και να εξετασθεί η αίτησή του, ως αντίρρηση από την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.). Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες που «θίγονται» από τους δασικούς χάρτες;

 • Πέρασαν δύο χρόνια που κατέθεσα αντίρρηση και δεν έχω καμιά ειδοποίηση. Τι γίνεται;

Πράγματι σύμφωνα με το νόμο η εξέταση των αντιρρήσεων από τις επιτροπές, έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου. Επειδή υπήρξε καθυστέρηση στην συγκρότηση των επιτροπών, με νέα νομοθετική διάταξη το Υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε παράταση άλλους 6 μήνες. Δηλαδή οι Επιτροπές θα έπρεπε να ολοκληρώσουν το έργο τους εντός 12 μηνών. Με τον πρόσφατο Νόμο όμως, ψηφίστηκαν νέες διατάξεις για επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων με σκοπό την ταχύτερη ολοκλήρωση της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών.

 • Ποιες είναι οι αλλαγές που έγιναν για τις Επιτροπές Αντιρρήσεων;

Τροποποιήθηκε η σύνθεση της Επιτροπής με τον ορισμό δικηγόρου ως προέδρου, ενός δασολόγου και ενός μηχανικού, με δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, ως μελών.

Δημιουργείται Μητρώο Μελών των ΕΠ.Ε.Α., στο οποίο θα μετέχουν 30 αναπληρωματικά μέλη από κάθε κατηγορία, προκειμένου, σε περίπτωση που κάποιο τακτικό μέλος παρουσιάσει κώλυμα, να μην εμποδίζεται η ομαλή εξέταση των υποθέσεων εκάστης Επιτροπής. Δίνεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς των ΕΠ.Ε.Α.

Αυστηροποιείται η διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων και ορίζεται ότι με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο, εκάστη Επιτροπή θα εξετάζει 100 υποθέσεις ανά μήνα, συνεδριάζοντας 4 φορές και εξετάζοντας 25 υποθέσεις ανά συνεδρίαση. Η ολοκλήρωση των 100 αυτών υποθέσεων αποτελεί και την προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης των μελών της ΕΠ.Ε.Α.

 • Μου απέρριψαν την αίτηση για πρόδηλο σφάλμα, χωρίς καν να με καλέσουν για να καταθέσω τις απόψεις μου. Τώρα μπορώ να παραστώ ενώπιον της ΕΠ.Ε.Α;

Ναι. Σύμφωνα με το νέο νόμο η αίτησή σας θα εξετασθεί πλέον ως αντίρρηση από την ΕΠ.Ε.Α. και θα σας καλέσουν να παραστείτε στην Επιτροπή, αλλά μπορείτε να εκπροσωπηθείτε και από τον τεχνικό σας σύμβουλο .

 • Γιατί είναι απαραίτητο να παραστεί τεχνικός σύμβουλος στην επιτροπή;

Εάν έχετε στοιχεία που να αποδεικνύουν το λάθος στο δασικό χάρτη τότε για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον κατάλληλο τεχνικό σύμβουλο για να εξεταστούν τα παρακάτω:

 1. Έλεγχος έκτασης σε σχέση με το χαρακτηρισμό του Δασικού Χάρτη
 2. Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος Ε.Γ.Σ.Α.’87
 3. Συγκέντρωση στοιχείων, που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς σας σχετικά με το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, κ.λπ.).
 4. Τεχνική Έκθεση – Φωτοερμηνεία, για την υποστήριξη των ισχυρισμών σας, για το δασικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης που αμφισβητείτε
 5. Παρακολούθηση της αίτησης Αντίρρησης
 6. Παράσταση ενώπιον της Επιτροπής Αντιρρήσεων
 • Είναι απαραίτητη η φωτοερμηνεία;

Η φωτοερμηνεία είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του φακέλου των αντιρρήσεων. Η αρχική προμελέτη φωτοερμηνείας, θα γίνει από τον Τεχνικό σας Σύμβουλο και στη συνέχεια, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εκπόνησης, θα ακολουθήσει η σύνταξη της πλήρους μελέτης φωτοερμηνείας, η οποία θα κατατεθεί στην επιτροπή.

 •  Πώς γίνεται η εξέταση των αντιρρήσεων από τις επιτροπές (ΕΠ.Ε.Α.);

Για να διευκολύνει το έργο των Επιτροπών και για να αποφευχθούν λάθη και αδικίες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε οδηγό με τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ΕΠ.Ε.Α.. Σύμφωνα με τον οδηγό θα πρέπει να υπάρχει από την Επιτροπή, μία ομαδοποίηση των αντιρρήσεων ανά περιοχή και με κοινά κατά το δυνατόν φυσιογεωγραφικά χαρακτηριστικά και χρήσεις, ώστε να εξετάζονται μαζί αντιρρήσεις που είναι όμορες ή ακόμα και ομοειδείς περιπτώσεις. Επίσης θα πρέπει να εξετάζεται η φωτοερμηνεία του χάρτη, η γενική μεταβολή των χρήσεων γης από την παλαιότερη αεροφωτογράφιση και μετά, τυχόν διοικητικές πράξεις προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης για την περιοχή και άλλα στοιχεία που αφορούν την υπό εξέταση έκταση.

Για αυτό τον λόγο οι πολίτες θα πρέπει να απευθυνθούν σε τεχνικό σύμβουλο (τοπογράφο ή δασολόγο) που ασχολείται με τη συγκεκριμένη διαδικασία, προκειμένου να παρακολουθήσουν την υπόθεση τους και να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με στόχο να κερδίσουν την αντίρρηση που έκαναν.