Ποιές εργασίες απαιτούν έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας;

Ποιές εργασίες απαιτούν έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας;

Ο νέος νόμος φέρνει αλλαγές και στην έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Με τις νέες ισχύουσες διατάξεις, οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται ηλεκτρονικά με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων. Το έντυπο της έγκρισης με το σχετικό αριθμό δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η
έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας  απαιτείται για τις εξής εργασίες:
  1. Δοκιμαστικές τομές εδάφους – εκσκαφή με έγγραφο αρχαιολογικής υπηρεσίας

2. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών.

3. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις.

4. Κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων,  όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού.

5. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών.

Προσωρινή κατασκευή  είναι η κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτεί εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο.

έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

6. Η  κατασκευή ανελκυστήρα για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια.

7. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923 οικισμούς οριοθετημένους.

8. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

9. Τοποθέτηση ικριωμάτων. ΣΑΥ-ΦΑΥ

10. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.

Μάθετε τα πάντα για την έκδοση οικοδομικών αδειών!

11. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών.

12. Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.

13. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων.

14. Κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων.

15. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ.,

16. Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις.

17. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

18. Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.

19. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις,

20. Συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.

Χρήσιμα tips : 20 μικροεπισκευές που δεν απαιτούν οικοδομική άδεια από την ΥΔΟΜ

21. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.

22. Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές.

23. Η κατασκευή  μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης  σε καλλιεργούμενα αγροκτήματα.

24. Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης.

25. Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας.

26. Ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού.

27. Λειτουργική συνένωση χώρων.

28. Προσθήκη  επιφάνειας  εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα  της 31ης-1-1983, σε στάσιμους οικισμούς  και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να  απαιτούνται  στοιχεία νομιμότητας κτιρίου.

29. Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».

30. Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.

31. Στέγαστρα και προστεγάσματα.

32. Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων,  εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.