Φωτοερμηνεία και Αυθαίρετα, Ενστάσεις Δασικών Χαρτών και Αντιρρήσεις Αιγιαλού και Παραλίας.

Η φωτοερμηνεία με την χρήση αεροφωτογραφιών είναι μια «βουτιά» στο παρελθόν. Παρουσιάζει τις διαφορές στις χρήσεις της γης , από το 1945 που έχουμε την πρώτη αεροφωτογραφία μέχρι σήμερα.

φωτοερμηνεία

Τι είναι όμως η φωτοερμηνεία;

Η φωτοερμηνεία είναι η εξέταση ενός αντικειμένου με στόχο την διερεύνηση μιας περιοχής για να εξαχθούν συμπεράσματα. Συμπεράσματα τόσο για τα ποιοτικά όσο και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των φυσικών ή ανθρωπογενών αντικειμένων. Βεβαίως και για την μεταξύ τους αλληλεπίδραση , με την χρήση αεροφωτογραφιών. Η φωτοερμηνεία επιπλέον συνδέεται άμεσα με την φωτογραμμετρία και την τηλεπισκόπηση.

Σε ποια ερωτήματα μπορεί να δώσει απάντηση η φωτοερμηνεία ;

Η φωτοερμηνεία δίνει πληροφορίες για διάφορες χρονολογίες και απαντά στα εξής ερωτήματα :

 • Γεωμορφολογία και άλλα φυσικά ή τεχνητά χαρακτηριστικά του εδάφους .
 • Ορισμός γραμμής αιγιαλού στο παρελθόν.
 • Ορισμό θέσης ρεμάτων και πιθανές μεταβολές με το πέρασμα του χρόνου.
 • Γεωλογικό χαρακτήρα της περιοχής.
 • Ενστάσεις στους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες.
 • Ενστάσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 • Τεκμηρίωση των ορίων των ιδιοκτησιών και πιθανές μεταβολές αυτών από καταπατήσεις.
 • Χρήση και κάλυψη γης.
 • Εντοπισμός ιδιοκτησίας
 • Ένσταση στην ανάρτηση των Δασικών Χαρτών.
 • Ύπαρξη ή μη δρόμων, μονοπατιών, κτιρίων ή άλλων κατασκευών
 • Τεκμηρίωση σχετικά με το έτος κατασκευής των αυθαίρετων κτισμάτων ή προσθήκη αυτών.

φωτοερμηνεία

Που απαιτείται η χρήση της φωτοερμηνείας ;

Κατά κύριο λόγο η μέθοδος της φωτοερμηνείας απαιτείται στον εντοπισμό για την ύπαρξη αυθαιρέτων κατασκευών. Όπως επίσης, στον εντοπισμό δρόμων, οικοπέδων , αγροτεμαχίων  και την οριοθέτηση ρεμάτων και αιγιαλών, στην αναγνώριση της βλάστησης και καμένων εκτάσεων. Εν κατακλείδι , χρησιμοποιείται για υποβολή ενστάσεων στο Δασαρχείο, στους Δασικούς Χάρτες, στις αντιρρήσεις Αιγιαλού και Παραλίας και στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Αυθαίρετα κτίσματα και Κτηματολόγιο

Η χρήση της Φωτοερμηνείας για την ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών είναι απαραίτητη. Ειδικότερα για την τεκμηρίωση της ύπαρξης του κτίσματός προ του 1955 , 1975 , 1983 , 2003. Με την βοήθεια της φωτοερμηνείας συλλέγουμε αρκετές πληροφορίες και συντάσσουμε μια πλήρη τεκμηριωμένη έκθεση που θα παρουσιάζει πότε κτίστηκε η κατασκευή που μας ενδιαφέρει, και  αν ταυτίζεται με την σημερινή . Επίσης με την φωτοερμηνεία δίνονται και πιο ακριβή στοιχεία όπως για το ύψος της κατασκευής και το εμβαδόν της.

Δείτε επίσης : Χρησικτησία και Καταπάτηση σε Κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες

Αιγιαλός και Παραλία ενστάσεις και αντιρρήσεις

Σύνηθες εργαλείο για την απόδειξη εσφαλμένων οριογραμμών Αιγιαλού  και παραλίας  είναι η μελέτη Φωτοερμηνείας. Από παλαιές αεροφωτογραφίες και τη σύνδεση με πρόσφατες αποδεικνύονται τα πραγματικά όρια αυτών. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι ιδιαίτερα εξελιγμένα, όπως ορθοφωτογραφίες  που τις δημιουργούμε από αεροφωτογραφίες του παρελθόντος. (1945, 1960, 1970 ή και παλαιότερες χρονολογίες), αλλά και παλαιούς χάρτες, ακόμα και του 19ου αιώνα, αλλά και των αρχών του 20ου . Επίσης, χρησιμοποιούμε σύγχρονες δορυφορικές εικόνες και σε συνδυασμό με παλαιά, αλλά και σύγχρονα τοπογραφικά διαγράμματα. Δημιουργούμε πλήρως τεκμηριωμένες μελέτες για να υποστηρίξουμε αιτήσεις θεραπείας ή αιτήσεις επανακαθορισμού των γραμμών Αιγιαλού και της παραλίας.

Δασικοί χάρτες ενστάσεις και αντιρρήσεις

Απαραίτητο εργαλείο για την υποστήριξη και τεκμηρίωση της ένστασης – αντίρρησης κατά της Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών, αποτελεί η Mελέτη Φωτοερμηνείας Aεροφωτογραφιών. Αυτή μπορεί να τεκμηριώσει τεχνικά γιατί γίνεται πραγματικά η Αντίρρηση, κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού που έχει αναρτηθεί στους Δασικούς Χάρτες. Ελέγχονται κυρίως οι λήψεις των ετών 1945 και 1960. Αλλά και όλες οι υπόλοιπες λήψεις που έχουν γίνει στην περιοχή ώστε κάθε πολύτιμο στοιχείο να χρησιμοποιηθεί στην τεκμηρίωση της ένστασης.

Οικόπεδα – Αγροτεμάχια- Όρια – Δρόμοι

Με την βοήθεια της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφίας  μπορούν να εντοπιστούν με μεγάλη ακρίβεια τα καταπατημένα όρια μιας ιδιοκτησίας. Πιο αναλυτικά σε ότι έχει να κάνει με οικόπεδα και αγροτεμάχια, μπορούν να εντοπιστούν δενδροστοιχίες- δέντρα- δέντρο,  φυτοφράχτης , μάντρα- μαντρότοιχος,  βαθμίδα- βαθμίδες, σύρμα- συρματόπλεγμα και  καταπάτηση ορίων από γειτονικό οικόπεδο. Επίσης , για  να τεκμηριωθεί η ύπαρξη ή μη οδών, μπορούν να εντοπιστούν αναλυτικά  δρόμος ή μονοπάτι διαφόρων κατηγοριών ,όπως  ατραπός, ημιονική οδός , αγροτικής οδός, οδός υπό κατασκευή, εγκαταλελειμμένη οδός η οποία δίνει αρτιότητα σε εντός οικισμού ή και σε εκτός σχεδίου δόμηση ,αμαξιτή οδός, ασφαλτόστρωτη, σκυρόστρωτη – τσιμεντόδρομος, γέφυρες και κόμβοι και σιδηροδρομική γραμμή μονή ή διπλή σε λειτουργία ή εγκαταλελειμμένη.

φωτοερμηνεία

Μεθοδολογία παρατήρησης της φωτοερμηνείας

Οι τρόποι παρατήρησης της φωτοερμηνείας είναι δύο, μονοσκοπικά ή στερεοσκοπικά . Πιο συγκεκριμένα , μονοσκοπικά παρατηρούμε την αεροφωτογραφία με «γυμνό» μάτι με τη βοήθεια κατάλληλου συστήματος μεγέθυνσης αναλογικού ή ψηφιακού και μέσω κατάλληλου λογισμικού Η/Υ.  Αντίθετα , στερεοσκοπικά γίνεται ανάλυση  ζεύγους  αεροφωτογραφιών με τη βοήθεια κατάλληλου συστήματος στερεοσκοπικής παρατήρησης αναλογικού (κατοπτρικό στερεοσκόπιο) ή ψηφιακού (Ψηφιακός φωτογραμμετρικός σταθμός). Στην πρώτη περίπτωση οι αεροφωτογραφίες (τυπωμένες σε χαρτί) τοποθετούνται κάτω από το στερεοσκόπιο, η μία δίπλα στην άλλη μετακινούμενες, μέχρι να αρχίσει ο ερμηνευτής, να «βλέπει» τρισδιάστατα. Ενώ , στη δεύτερη περίπτωση το ζεύγος των αεροφωτογραφιών σαρώνεται ψηφιακά και εισάγεται σε κατάλληλο φωτογραμμετρικό λογισμικό, με στόχο τη δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου, ώστε ξεκινήσει την παρατήρηση.

Η στερεοσκοπική παρατήρηση είναι το πιο ουσιαστικό εργαλείο της φωτοερμηνείας. Γιατί έχουμε τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το ανάγλυφο του εδάφους, τις υψομετρικές διαφορές, τα ύψη των δέντρων και των κατασκευών, καθώς και την ύπαρξη «σκιών» αναγλύφου ή άλλων αντικειμένων, που μπερδεύουν το ανθρώπινο μάτι. Μας παρέχει ίσως και το πιο σημαντικό εργαλείο για την ερμηνεία των αεροφωτογραφιών. Τις Συντεταγμένες (Χ,Υ,Ζ) στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ‘87) για κάθε σημείο του ακινήτου. Μέσω των οποίων μπορούμε να προσδιορίσουμε την ακριβή θέση και γεωμετρία του υπό εξέταση ακινήτου στις διάφορες χρονικές στιγμές , εντάσσοντας έτσι την πληροφορία στα σύγχρονα εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα, αλλά και στο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε) .

Τι χρειαζόμαστε για να συντάξουμε μια μελέτη φωτοερμηνείας ;

Για να συντάξουμε την μελέτη φωτοερμηνείας χρειαζόμαστε στερεοζεύγη αεροφωτογραφιών και τοπογραφικό της ιδιοκτησίας. Σε αυτό θα φαίνονται τα κτίρια και οι κατασκευές που θα θέλουμε να τακτοποιήσουμε.

Δείτε επίσης : Δασικοί Χάρτες: Πως να σώσετε τους δασωμένους αγρούς μετά την κύρωση τους.

Τι περιλαμβάνει μια τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας ;

Στην τεχνική έκθεση όπου περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια όλες οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται. Αλλά βεβαίως και όλες οι πτυχές της υπόθεσης με αναλυτική περιγραφή των ευρημάτων κάθε λήψης για όλα τα στοιχεία που αφορούν την ιδιοκτησία. Επίσης, περιλαμβάνονται τα σχέδια που συνοδεύουν αεροφωτογραφίες όπου περιγράφονται σε σχέδια τα ευρήματα της στερεοσκοπικής παρατήρησης.

Ποιο είναι το κόστος της φωτοερμηνείας για την τεκμηρίωση αυθαίρετων κτισμάτων ;

Το κόστος της Φωτοερμηνείας για την τεκμηρίωση αυθαίρετων κτισμάτων ξεκινά από 250€ + Φ.Π.Α. Ενώ για κάθε επιπλέον επιβάρυνση θα είναι 50€ + Φ.Π.Α. Για κάθε λήψη πρέπει να υπολογιστούν και τα έξοδα των αεροφωτογραφιών που είναι περίπου 30€/λήψη.

Για παράδειγμα : Αν έχετε ένα αγροτεμάχιο στο οποίο περιέχονται 5 αυθαίρετα κτίρια το κόστος για την μελέτη φωτοερμηνείας θα είναι 450€+Φ.Π.Α.

Video : Principles of Aerial Photo Interpretation