Η γλώσσα της..πολεοδομίας

Η γλώσσα της..πολεοδομίας

Εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο οικισμού ή πόλης

είναι το διάγραμμα με τον τυχόν ειδικό πολεοδομικό κανονισμό που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και καθορίζει τους ειδικούς όρους δόμησης, τους κοινόχρηστους και δομήσιμους χώρους και τις επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε τμήμα ή ζώνη του οικισμού.

Οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.)

είναι κάθε δομήσιμη ενιαία έκταση, που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού και περιβάλλεται από κοινόχρηστους χώρους.

Κοινόχρηστοι χώροι

είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προοριζόμενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

Κοινωφελείς χώροι

είναι οι χώροι του οικισμού που, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, προορίζονται για την ανέγερση κατασκευών κοινής ωφέλεια

Δρόμοι

είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις, που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας.

Πεζόδρομοι

είναι οι δρόμοι, που προορίζονται κυρίως για την εξυπηρέτηση των πεζών.

Ρυμοτομική γραμμή

είναι η νοητή γραμμή που ορίζεται από το ρυμοτομικό σχέδιο και χωρίζει οικοδομικό τετράγωνο ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο του οικισμού.

Οικοδομική γραμμή ή γραμμή δόμησης

είναι το όριο οικοδομικού τετραγώνου που ορίζεται από το ρυμοτομικό σχέδιο προς την πλευρά του κοινόχρηστου χώρου, έως το οποίο επιτρέπεται η δόμηση.

Η γλώσσα της..οικοδομής
Προκήπιο ή πρασιά

είναι το τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου – οικοπέδου, που βρίσκεται ανάμεσα στη ρυμοτομική γραμμή και την  οικοδομική γραμμή.

Φέρουσα κατασκευή κτιρίου ή Φέρων οργανισμός

είναι το τμήμα που μεταφέρει άμεσα ή έμμεσα στο έδαφος τα μόνιμα και τα ωφέλιμα φορτία του κτιρίου, καθώς και τις επιρροές γενικά των δυνάμεων που επενεργούν σε αυτό. Πιο απλά τα φέροντα στοιχεία είναι οι πλάκες, οι κολώνες και τα δοκάρια. Κατασκευές συμπλήρωσης είναι τα υπόλοιπα τμήματα που συμπληρώνουν το κτίριο και εξυπηρετούν τον προορισμό του.

Συντελεστής δόμησης (σ.δ.)

είναι ο αριθμός, ο οποίος, πολλαπλασιαζόμενος με την συνολική επιφάνεια του οικοπέδου, μας δίνει τη συνολική δόμηση που μπορεί να κατασκευαστεί στο οικόπεδο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Δηλαδή την συνολική επιφάνεια που μπορείτε να χτίσετε σε ορόφους και κτίρια χωρίς όμως να υπερβείτε τον συντελεστή κάλυψης (σ.κ.).

Συντελεστής κάλυψης (σ.κ.)

είναι ο αριθμός, ο οποίος, πολλαπλασιαζόμενος με την συνολική επιφάνεια του οικοπέδου, μας δίνει την μέγιστη επιφάνεια του οικοπέδου που μπορούμε να καλύψουμε με την κατασκευή μας. Η επιφάνεια αυτή θα είναι ίση ή μικρότερη από την επιφάνεια του σ.δ. και κατά συνέπεια εξαντλούμε την επιτρεπόμενη δόμησή μας καθ’ ύψος (ορόφους).

Συντελεστής κατ’ όγκο εκμετάλλευσης (σ.ο.)

του οικοπέδου είναι ο αριθμός, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου δίνει το συνολικό όγκο του κτιρίου που μπορεί να κατασκευαστεί πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους.

Συχνά λάθη και παραλείψεις
Οριστική στάθμη εδάφους οικοπέδου

είναι η στάθμη του εδάφους, όπως διαμορφώνεται οριστικά, σύμφωνα με το νόμο, με εκσκαφή, επίχωση ή επίστρωση.

Υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου

είναι ο χώρος που αφήνεται ακάλυπτος για να μην υπάρχει υπέρβαση του συντελεστή κάλυψης ή του συντελεστή δόμησης που ισχύει στην περιοχή.

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος

είναι το ύψος του ανώτατου επιπέδου του κτιρίου, επάνω από το οποίο απαγορεύεται κάθε δόμηση εκτός από τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται ειδικά και περιοριστικά σύμφωνα με τα άρθρα του Γ.Ο.Κ.

Όροι δόμησης

ονομάζονται όλοι οι συντελεστές εκείνοι που μας είναι απαραίτητοι, όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω, για να κάνουμε μία ολοκληρωμένη μελέτη για την κατασκευή ενός οικοδομικού έργου, ώστε αυτό να είναι απολύτως νόμιμο και πλήρως εντεταγμένο στις πολεοδομικές απαιτήσεις και διατάξεις της εκάστοτε περιοχής.

Ημιυπαίθριος χώρος

είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του οποίου η μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο ή τους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου που δεν προσμετρούνται στην κάλυψη και οι υπόλοιπες πλευρές του ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα φέροντα ή μη στοιχεία.

Όψεις κτιρίου

είναι οι επιφάνειες του κτιρίου που βλέπουν σε κοινόχρηστο χώρο ή στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου.

Εργασίες για ολοκληρωμένη οικοδομή
Αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία

είναι τα φέροντα ή μη στοιχεία του κτιρίου, που σκοπό έχουν την αρχιτεκτονική διαμόρφωση των όψεων του.

Εξώστης

είναι η οριζόντια προεξοχή της πλάκας του δαπέδου ορόφου ή δώματος, η οποία προβάλλει, με ή χωρίς τη χρήση δοκών, πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου. Κοινώς τα μπαλκόνια.

Προστέγασμα

είναι η σταθερή ή κινητή προεξοχή πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου, η οποία δεν χρησιμοποιείται ως εξώστης.

Περίφραγμα

είναι η κατασκευή, με την οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους όμορα οικόπεδα, καθώς και οικόπεδα από κοινόχρηστο χώρο.

Βόθρος

είναι ο χώρος κάτω από την οριστική στάθμη του εδάφους, στον οποίο συγκεντρώνονται τα λύματα του κτιρίου ή τα όμβρια ύδατα όταν δεν υπάρχει αποχέτευση στην περιοχή.

Βιοκλιματικά κτίρια

είναι τα κτίρια που σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη την αξιοποίηση των θετικών παραμέτρων του κλίματος και χρησιμοποιούν συνδυασμό παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων ή άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος. Στις μέρες όλο και πιο συχνή είναι η αξιοποίηση ενός ή πολλών κλιματικών παραμέτρων.