Νέες οικοδομές και… DVD

Νέες οικοδομές και… DVD

Το δικό τους DVD θα πρέπει να γυρίζουν πλέον όσοι «σηκώνουν» οικοδομές ή χτίζουν μονοκατοικίες. Μία από τις βασικές αλλαγές για τις νέες οικοδομές που ανεγείρονται από τη νέα χρονιά είναι πως για να είναι σίγουρο το υπουργείο Περιβάλλοντος ότι τηρήθηκαν όλοι οι νόμοι και δεν έγιναν υπερβάσεις, θα πρέπει να υπάρχει DVD στο οποίο θα εμφανίζονται όλοι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις της οικοδομής.

Για τις νέες οικοδομές προβλέπεται δειγματοληπτικός έλεγχος στο 10% των αδειών της κάθε πολεοδομίας. Συνοπτικά οι 10 αλλαγές στις οικοδομικές άδειες που θα εκδίδονται από τη νέα χρόνια παρουσιάζονται παρακάτω. Ειδικότερα για όλα τα κτίρια θεσπίζεται η υποχρεωτική τήρηση της «Ταυτότητας Κτιρίου» ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση των εργασιών τοιχοποιίας. Σε αυτή την ταυτότητα όλοι οι κατασκευαστές και οι ιδιοκτήτες πολυκατοικιών και μονοκατοικιών θα πρέπει να καταχωρούν τα εξής στοιχεία:

  1. Την οικοδομική άδεια του κτιρίου, θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
  2. τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας,
  3. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
  4. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο όπως κατασκευάσθηκε τελικώς,
  5. το φύλλο ελέγχου για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου
  6. το φύλλο ελέγχου για τη στατική μελέτη του κτιρίου
  7. το φύλλο ελέγχου για τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου
  8. το οπτικό υλικό ταινίας, στο οποίο θα απεικονίζονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του κτιρίου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήψης του
  9. το πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου. Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τους αρμόδιους για την τήρηση της Ταυτότητας Κτιρίου μηχανικούς, το οποίο υπογράφεται από αυτούς με σχετική δήλωσή τους για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Το πιστοποιητικό φέρει μοναδικό αριθμό, που δίνεται από το Ηλεκτρονικό Μητρώο που τηρείται στο υπουργείο Περιβάλλοντος και
  10. η ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της Ταυτότητας Κτιρίου γίνεται σε χρονικό διάστημα 20 ημερών από την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών κατασκευής του κτιρίου, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία θεώρησης της οικοδομικής άδειας για τη σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.