Ρεύμα σε οικοδομές, αυθαίρετα, υποδομές, φορτιστές, μέσω του «e-Άδειες»

Ψηφιακά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος “e-Άδειες” του ΤΕΕ, από το μηχανικό θα γίνεται  ήδη από τον Ιούλιο 2022 η υποβολή και έκδοση βεβαίωσης σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για όλες τις  περιπτώσεις και κατηγορίες οικοδομών, ειδικών κτιρίων, όπως επίσης τακτοποιημένων αυθαιρέτων, κάθε είδους κατασκευών, κοινόχρηστων υποδομών και ιδιωτικών είτε δημόσιων φορτιστών ηλεκτροκίνησης.

 • Οι βασικές περιπτώσεις

Η νέα υπουργική απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία για την έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για  προσωρινή εργοταξιακή, όσο και οριστική σύνδεση ηλεκτροδότησης, σε περιπτώσεις όπως:

 • Κτίσματα, εγκαταστάσεις και κατασκευές, οι οποίες προϋποθέτουν την έκδοση πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, κ.λπ.)
 • Κατασκευές ή εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί με οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης.
 • Αυτοτελές τμήμα της οικοδομής ή των οικοδομών, που έχει αποπερατωθεί (π.χ. διαμέρισμα, κατάστημα, κ.λπ.) τα ως άνω στοιχεία της περίπτωσης β’ αφορούν το συγκεκριμένο τμήμα.
 • Κατασκευές και εγκαταστάσεις που είναι αυθαίρετες, προβλέπεται ότι μεταξύ άλλων ότι «υποβάλλεται ελλείψει της απαιτούμενης οι­κοδομικής άδειας ή άλλης πράξης εκτέλεσης οικοδομι­κών εργασιών, είτε η βεβαίωση υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων, συνοδευόμενη από το αποδεικτικό καταβολής τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου, είτε η απόφαση εξαίρεσής τους από την κατεδάφιση».
 • Εγκαταστάσεις και κατασκευές, οι οποίες προϋποθέτουν την έκδοση εγκριτικής πράξης από τον αρμόδιο κατά περίπτωση πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο ΟΤΑ, όπως φωτεινών επιγραφών, σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών, ηλεκτροδότηση φωτεινών σηματοδοτών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, στάσεων, στεγάστρων, σταθμαρχείων, εποπτειών, εκδοτηρίων εισιτηρίων κλπ, αρχαιολογικών εγκαταστάσεων και μνημείων κ.α.
 • Υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται είτε σε υφιστάμενα ήδη ηλεκτροδοτούμενα κτίρια είτε σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους.

 

 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για κτίσματα, εγκαταστάσεις και κατασκευές οι οποίες προϋποθέτουν την έκδοση πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, κ.λπ.):

 1. Για την περίπτωση προσωρινής σύνδεσης/εργοταξιακής ηλεκτροδότησης, όπου απαιτείται, υποβάλλονται τα κάτωθι:

α) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα, για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό ή τεχνική εταιρεία,

β) τα στοιχεία του ακινήτου και τα γεωχωρικά δεδομένα για τον εντοπισμό του,

γ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,

δ) τα στοιχεία νομιμότητας ιδιοκτησίας/κτιρίου/κατασκευής (οικοδομική άδεια, άδεια δόμησης, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, έγκριση δομικής κατασκευής κ.λπ.).

 1. Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης, υποβάλλονται επιπροσθέτως, πέραν των ανωτέρω, τα κάτωθι:

α) αντίγραφο της βεβαίωσης που εκδίδεται από τον οικείο δήμο σχετικά με την επιφάνεια της προς ηλεκτροδότηση ιδιοκτησίας/κτιρίου,

β) η θεώρηση της οικοδομικής άδειας/άδειας δόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4495/2017.

Σε περίπτωση που έχει αποπερατωθεί αυτοτελές τμήμα της οικοδομής ή των οικοδομών (π.χ. διαμέρισμα, κατάστημα, κ.λπ.) τα ως άνω στοιχεία της περίπτωσης β’ αφορούν το συγκεκριμένο τμήμα.

 1. Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης κατασκευών ή εγκαταστάσεων οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί με οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης, αλλά σύμφωνα με άλλη διοικητική πράξη εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (όπως έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, κ.α.) υποβάλλεται, πέραν των αναφερόμενων στην παράγραφο α, η πράξη ολοκλήρωσης των εργασιών ή το θετικό πόρισμα Ελεγκτή Δόμησης, εφόσον προβλέπονται, άλλως Τεχνική Έκθεση αρμόδιου μηχανικού για την ολοκλήρωση των εργασιών.

 1. Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης κτηνοτροφικών στεγάστρων της υπ’ αρ. 5888/3.2.2004 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, «Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την έκδοση της έγκρισης κατασκευής και εγκατάστασης κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου και κινητών κτηνοτροφικών στεγάστρων» (Β’ 355), υποβάλλεται η θεωρημένη έγκριση της κατα­σκευής από την αρμόδια ΥΔΟΜ.

 

 1. Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης κατασκευών και εγκαταστάσεων που είναι αυθαίρετες, υποβάλλεται ελλείψει της απαιτούμενης οι­κοδομικής άδειας ή άλλης πράξης εκτέλεσης οικοδομι­κών εργασιών, είτε η βεβαίωση υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων, συνοδευόμενη από το αποδεικτικό καταβολής τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου, είτε η απόφαση εξαίρε­σής τους από την κατεδάφιση.
 • Ισχύς βεβαίωσης – Έντυπο βεβαίωσης

Η ισχύς της βεβαίωσης σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της και αναγράφεται επί των εντύπων των βεβαιώσεων οριστικής ή προσωρινής σύνδεσης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα ισχύος της βεβαίωσης η αίτηση του άρθρου 2 επανυποβάλεται, με αντίστοιχη ανανέωση του χρόνου ισχύος της.

Η ανωτέρω βεβαίωση χρησιμοποιείται και για τη σύνδεση της ιδιοκτησίας/κτιρίου με το δίκτυο ύδρευσης.

 • Διαδικασία ελέγχου από τις Υπηρεσίες Δόμησης

Η αρμόδια ΥΔΟΜ έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα και διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο των βεβαιώσεων σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20 %) ετησίως. Ο έλεγχος αφορά την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ή σφαλμάτων, ο μηχανικός καλείται, όπως εντός δύο (2) μηνών προσκομίσει, διορθώσει ή διευκρινίσει τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, η ΥΔΟΜ ανακαλεί τη βεβαίωση και ενημερώνει αμελλητί τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Πηγή: ecopress.gr