ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το τοπογραφικό διάγραµµα όπως συνηθίζεται να λέγεται, δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δηµόσιο έγγραφο ή ένα συµβόλαιο, όπως αρκετοί νοµίζουν, αλλά είναι µια ολοκληρωµένη τοπογραφική µελέτη που περιέχει :

1. την έρευνα µηχανικού,

2. τις µετρήσεις πεδίου

3. και τις εργασίες γραφείου.

Το τοπογραφικό διάγραµµα το συναντάµε σε αρκετές εφαρµογές, οι συνηθέστερες είναι οι ακόλουθες :

1. Στην τοπογραφική µελέτη για την έκδοση οικοδοµικών

1.1. Στις εντός σχεδίου περιοχές

1.2. Στις εκτός σχεδίου περιοχές

2. Συνημμένο στις δηλώσεις κτηματολογίου

3. Στις νομιμοποιήσεις ή τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με το Ν. 4495 και παλαιότερα με το Ν. 4178 και το Ν. 4014.

4. Στα συµβόλαια

4.1. Στις εντός σχεδίου περιοχές

4.2. Στις εκτός σχεδίου περιοχές

5. Σε πράξεις τακτοποίησης και αναλογισµού

6. Σε τοπογραφικά διαγράµµατα για κυκλοφοριακές συνδέσεις

7. Σε τοπογραφικά διαγράµµατα για χαρακτηρισµό έκτασης από το δασαρχείο

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Περιεχόµενα τοπογραφικού διαγράµµατος

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

• Έλεγχος εφαρµογής τίτλων ιδιοκτησίας
• Αποτύπωση περιοχής οικοπέδου

o Πλήρης αποτύπωση οµόρων και αποτύπωση όψεων υπόλοιπων
οικοπέδων του οικοδοµικού τετραγώνου

o Αναγραφή συν/νων και υψοµέτρων των κορυφών του οικοπέδου
µε διαστάσεις στις πλευρές του και το εµβαδόν του

o Αναγραφή συν/νων των κορυφών των οµόρων οικοπέδων µε
διαστάσεις στις πλευρές τους και το εµβαδόν τους

o σχεδίαση οικοδοµικών και ρυµοτοµικών γραµµών µε το πλάτος
των προκηπίων και εξασφάλιση αυτών στο ενδιαφερόµενο
οικόπεδο

o Σχεδίαση κάτοψης του υπό ανέγερσης κτίσµατος µε τις διαστάσεις
των πλευρών του και τις αποστάσεις αυτού από τα όρια του
οικοπέδου

o Σχεδίαση υψοµετρικών καµπύλων αν το επιτρέπει η κλήση του
οικοπέδου

o Πλήρης αποτύπωση της περιοχής εκτός των οικοπέδων (στύλοι
∆ΕΗ, κράσπεδα, δένδρα κλπ)

o Απόσπασµα ρυµοτοµικού σχεδίου ή οδοιπορικό σκαρίφηµα

o Εάν είναι εντός ζώνης σχεδίαση των ιδεατών επεκτάσεων των
οδών εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου

• Έκθεση έρευνας µηχανικού που αναφέρει

o Ισχύοντα διατάγµατα ρυµοτοµίας

o Ισχύοντες όρους δόµησης

o Αν το οικόπεδο βρίσκεται εκτός αναστολής

o Έλεγχος αρτιότητας και οικοδοµησιµότητας

o Έλεγχος ύπαρξης πράξεων τακτοποίησης & αναλογισµού

o Λεπτοµερή καθορισµό ρυµοτοµίας

o Προσδιορισµό αφετηρίας υψοµέτρων

o Το αν διέρχονται πάνω από το οικόπεδο γραµµές ρεύµατος
υψηλής τάσης της ∆ΕΗ

o Υπεύθυνη δήλωση υπόδειξης ορίων από τον ιδιοκτήτη

A. Εντός σχεδίου πόλης ή εντός οικισµών πληθυσµού µικρότερου των
2000 κατοίκων

1. Οικισµοί µε εγκεκριµένο σχέδιο µε τις διατάξεις του νοµοθ. ∆ιαταγ. Από 17-
7-1923

1.1. Αρτιότητα και οικοδοµισηµότητα σε σχέση µε το εµβαδόν και το σχήµα
του οικοπέδου και των οµόρων του

1.2. Οικοδοµισηµότητα σε σχέση µε την ύπαρξη προσώπου σε διανοιγµένο
κοινόχρηστο χώρο

1.3. Γειτνίαση µε ρέµατα

1.4. Χρήσεις γης

2. Οικισµοί µε εγκεκριµένο σχέδιο µε τις διατάξεις του ν. 1337/83

2.1. Βεβαίωση ότι έχει πληρωθεί η εισφορά σε γη

2.2. Έλεγχος στοιχείων πίνακα και διαγραµµάτων της πράξης

3. Οικισµοί πληθυσµού µικρότερου των 2000 κατοίκων των οποίων τα όρια και
οι όροι δόµησης έχουν εγκριθεί µε απόφαση Νοµάρχη

3.1. Έλεγχος αρτιότητας (κατάτµηση, δρόµοι σε κοινή χρήση)

4. Οικισµοί δεύτερης ή παραθεριστικής κατοικίας
5. Οικισµοί προϋφιστάµενοι του 1923

B. Εκτός σχεδίου πόλης και εκτός των ορίων των οικισµών που
προϋφίστανται του 1923

1. Έλεγχος αρτιότητας

2. Οικοδοµησιµότητα σε σχέση µε το σχήµα και τις διαστάσεις του οικοπέδου

3. Όροι δόµησης ανάλογα µε τη χρήση του νέου κτίσµατος

4. Χρήσεις γής – Ζ.Ο.Ε.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1. Έλεγχος τίτλων – Καλή γνώση της ισχύουσας νοµοθεσίας.

Πρέπει µε µεγάλη προσοχή να γίνει µελέτη των συµβολαίων και των τίτλων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν το γήπεδο είναι και άρτιο και οικοδοµήσιµο και αν µπορεί να γίνει χρήση κάποιου ευεργετήµατος παρέκκλισης σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 24.5.85 (ΦΕΚ 270∆ / 31.5.85) το οποίο αντικατέστησε το παλιό Π.∆. 6.10.1978 (ΦΕΚ 538∆ / 17.10.1978) όχι όµως σε όλα τα άρθρα του.

Επίσης υπάρχουν και εξαιρέσεις µε τοπικά διατάγµατα όπως αυτό της Χαλκιδικής (Π.∆. 1.7.1977 ΦΕΚ 290∆/1.9.1977)

2. Στοιχεία αποτύπωσης

• Εξαρτηµένη αποτύπωση των υφιστάµενων ορίων

• Σε περίπτωση διανοµών του Υπ. Γεωργίας να γίνει εφαρµογή των ορίων

• όχθες υπάρχοντος ρέµατος

• γραµµές υψηλής τάσης της ∆ΕΗ

• γραµµές απαλλοτρίωσης ΟΣΕ και οποιουδήποτε τεχνικού έργου (Φυσικό
Αέριο)

• υπάρχοντες χαρακτηρισµένους δρόµους (άξονας, απαλλοτρίωση)

• Γραµµή αιγιαλού

• Όριο δάσους

3. Λοιπά στοιχεία

• Κατατοπιστικό οδοιπορικό

• Απόσταση από εγκεκριµένο σχέδιο (εντός ζώνης)

• Στοιχεία έρευνας Μηχανικού

4. Τοποθέτηση κτίσµατος στο χαρακτηρισµένο οδικό δίκτυο

• Ανάλογα µε το είδος του δρόµου τοποθετείται το κτίσµα µε απόσταση της οικοδοµικής γραµµής από τον άξονα της οδού. Σε περίπτωση κυρίας οδού και παράπλευρης ισχύει η δυσµενέστερη περίπτωση

5. Κατατµήσεις

• Απαγορεύονται οι κατατµήσεις σε κληροτεµάχια

• Απαγορεύονται οι κατατµήσεις σε µεγάλα γήπεδα σε γήπεδα των 4 στρεµµάτων αν δεν υπάρχει πρόσωπο 25µ σε χαρακτηρισµένο δρόµο.

6. Χρήσεις γης

• Γενικό πολεοδοµικό σχέδιο

• Ζώνες οικιστικού ελέγχου

1985 Ρυθµιστικό σχέδιο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

• ∆ασικός κώδικας

7. Αναστολή οικοδοµικών αδειών

8. Αφετηρία υψοµέτρων

9. ∆ήλωση υλοποίησης ορίων

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 Νόµου 651/77 ‘’ Σε κάθε δικαιοπραξία, έχουσα ως αντικείµενο µεταβίβαση λόγω πώλησης οικοπέδου ή αγροτεµαχίου µετά ή άνευ κτισµάτων, επισυνάπτεται στο πωλητήριο συµβόλαιο τοπογραφικό διάγραµµα, υπογραφόµενο από τους
συµβαλλόµενους και το συντάσσοντα τούτο µηχανικό ή υποµηχανικό στο οποίο αναγράφονται τα µήκη των πλευρών, τα όρια προς τις όµορες ιδιοκτησίες, τα ονόµατα των γνωστών ιδιοκτητών τους, όπως και το εµβαδόν του πωλούµενου ακινήτου.

Επί του διαγράµµατος δηλούται υπευθύνως από τον συντάσσοντα µηχανικό ή υποµηχανικό εάν επί του µεταβιβαζόµενου επιτρέπεται ή όχι η ανοικοδόµηση κατά τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις. Εάν το µεταβιβαζόµενο αποτελεί τµήµα µεγαλύτερης έκτασης, βεβαιούται στο αυτό σχεδιάγραµµα από το µηχανικό ή υποµηχανικό εάν το εναποµένον στον πωλητή τµήµα πληρεί ή όχι τους όρους δόµησης.’’

Επιπλέον δήλωση πρέπει να γίνει κατά περίπτωση:

• Είναι το ακίνητο εντός ή εκτός ζώνης

• Είναι εντός ή εκτός Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου

• Υπόκειται ή όχι στον νόµο 1337/83 και αν οφείλει εισφορά σε γη και χρήµα

• Χρήζει ή όχι πράξης τακτοποίησης και αναλογισµού

• Υπόκειται σε περιοχή υπό κτηµατογράφηση για την δηµιουργία Εθνικού
Κτηµατολογίου

• Αν απέχει απόσταση µεγαλύτερη των 800µ. από την θάλασσα Περιεχόµενα τοπογραφικού διαγράµµατος εντός σχεδίου

• Εξαρτηµένη αποτύπωση και µε λεπτοµερή απόδοση των οµόρων ιδιοκτησιών και της υφιστάµενης κατάστασης

• Εφαρµογή της ισχύουσας ρυµοτοµίας

• Αναγραφή διατάγµατος ρυµοτοµίας και του διατάγµατος των όρων δόµησης µε τα ελάχιστα όρια αρτιότητας (κανόνας και παρεκκλίσεις)

• Αναγραφή πράξεων τακτοποίησης και αναλογισµού

• Σηµείωση αν το τυχόν υφιστάµενο ρέµα έχει οριοθετηθεί ή όχι

• ∆ιερεύνηση και αναφορά των προβλεπόµενων χρήσεων γης έστω και σε επίπεδο σχεδιασµού

• Τη δήλωση του Ν. 651/77 µε πλήρη περιγραφή και σαφείς διατυπώσεις

Περιεχόµενα τοπογραφικού διαγράµµατος εκτός σχεδίου

• Εξαρτηµένη λεπτοµερής αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης

• Για τα εντός ζώνης θα προσδιορίζεται µε απόλυτη ακρίβεια η θέση του γηπέδου σε σχέση µε τον οικισµό, από τα όρια το οποίου λειτουργεί η ζώνη των 500 µέτρων

• Για τα επί χαρακτηρισµένων δρόµων πλήρη και σωστή απεικόνιση του δρόµου µε εφαρµογή του τυχόν προβλεπόµενου ορίου απαλλοτρίωσης και ο σαφής χαρακτηρισµός του.

• Αναγραφή διατάγµατος των όρων δόµησης µε τα ελάχιστα όρια αρτιότητας (κανόνας και παρεκκλίσεις) τυχόν Ζ.Ο.Ε. και περιορισµοί κατάτµησης

• Ύπαρξη τυχόν γραµµής αιγιαλού

• Ύπαρξη τυχόν ρέµατος

• Χρήσεις γής

• Ανάγκη βεβαίωσης δασαρχείου

• Τη δήλωση του Ν. 651/77 µε πλήρη περιγραφή και σαφείς διατυπώσεις

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

• Εξαρτηµένη λεπτοµερής αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης για όλο το οικοδοµικό τετράγωνο και πλήρης αποτύπωση των εµπλεκοµένων οικοπέδων (κλίµακας 1:200 ή 1:500)

• Εφαρµογή της ισχύουσας ρυµοτοµίας

• Αναγραφή διατάγµατος ρυµοτοµίας και του διατάγµατος των όρων δόµησης µε τα ελάχιστα όρια αρτιότητας (κανόνας και παρεκκλίσεις)

• Πίνακας φαινόµενων ιδιοκτητών µε ονόµατα και διευθύνσεις

• Ενηµέρωση του σχεδίου µε τα στοιχεία από παλαιότερες πράξεις τακτοποίησης

• Οι ιδιοκτησίες χρωµατισµένες στα όριά τους για να διακρίνονται µε σαφήνεια

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

• Εξαρτηµένη λεπτοµερής αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης για το γήπεδο και την γύρω περιοχή κλίµακας 1:500

• Σχεδίαση της οικοδοµικής γραµµής ανάλογα µε τον χαρακτηρισµό των οδών

• Σχέδιο κυκλοφοριακής σύνδεσης ανάλογα µε τον τύπο της σε κλίµακα 1:200

• Σχέδιο τοµής στο µέσον της τραπεζοειδής νησίδας της κυκλοφοριακής σύνδεσης σε κλίµακα 1:50

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΚΤΑΣΗΣ

Για να εκδοθεί οικοδοµική άδεια χρειάζεται έγκριση ότι το ακίνητο δεν είναι δασική έκταση ή περιέχει δασική έκταση σε ποσοστό που δεν αλλοιώνει την αρτιότητα και οικοδοµησιµότητά του. Πρέπει να κατατεθεί στο πλησιέστερο δασαρχείο για έγκριση :

• Εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα µε συν/νες και διαστάσεις στο προβολικό σύστηµα ΗΑΤΤ και στο κέντρο φύλλου χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.

• Τοπογραφική πινακίδα 1:5000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού µε σηµειωµένο πάνω επακριβώς το ακίνητο και σε πίνακα τις συντεταγµένες αυτού σε ΗΑΤΤ και ΕΓΣΑ’87

TEE PDF : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ