ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ CIVIL AND SURVEY

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ CIVIL AND SURVEY

  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Ξύλλινες κατασκευές

Μεταλλικές κατασκευές

Προκατ

Νέες οικοδομές – μονοκατοικίες

Επίβλεψη

  • ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Χαράξεις – οριοθετήσεις – υψομετρικές μελέτες

Υποστήριξη εργοταξίου

Δημόσια έργα – εργολαβίες – δημοπρασίες

  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Χωματουργικές εργασίες

  • ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Άδειες περιφράξεων – Άδειες μικρής κλίμακας

Συνεργείο κατασκευής περιφράξεων