ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ CIVIL AND SURVEY

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ CIVIL AND SURVEY

ΜΕΛΕΤΕΣ

  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Μελέτες  οικοδομικών αδειών

Νομιμοποίηση ημιυπαιθρίων-υπογείων-σοφιτών βάσει του  Ν. 3843/2010

Εκτιμήσεις ακινήτων – διαχείριση ακινήτων – μεσιτικά (real estate)

  • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τοπογραφικά διαγράμματα – αποτυπώσεις

Χαράξεις – οριοθετήσεις – υψομετρικές μελέτες

Χαρτογραφήσεις – πράξεις αναλογισμού

Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S)

Κτηματολόγιο

Φωτογραμμετρία – Φωτοερμηνεία – Τηλεπισκόπηση

Επίλυση γραμμών βάσης και δικτύων GPS

Επεξεργασία επίγειων γεωδαιτικών μετρήσεων και επίλυση επιγείων δικτύων

Εκτέλεση μετρήσεων – επιλύσεων και συνορθώσεων οριζοντιογραφικών και xωροσταθμικών δικτύων έργων

  • ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ

Μελέτες καταλληλότητας περιοχών για πολεοδόμηση, χωροταξικού σχεδιασμού και θεμελίωσης οικισμών

Σχεδιασμός, επίβλεψη και αδειοδότηση γεωτρήσεων και έργων υδρομάστευσης

Προγραμματισμός και επίβλεψη έργων σταθεροποίησης και στεγανοποίησης (τσιμεντενέσεις κλπ)

Μελέτες εκτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας

Μελέτες χρήσεων γης και χωροθέτησης Χ.Υ.Τ.Α, νεκροταφείων, βιοτεχνιών κλπ

  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Εύρεση Ικανών Θέσεων Προς Εγκατάσταση  Νέων Σταθμών Κινητής Τηλεφωνίας – Έλεγχος νομιμότητας κτιρίου (Site Acquisition)

Αποτυπώσεις  σε Αστικό (Urban)  και Αγροτικό (Rural) Περιβάλλον (Site Surveying)

Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων, Τοπογραφικών Διαγραμμάτων, Σχεδίων ΕΕΤΤ, Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

  • ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Design – μελέτες διακόσμησης εσωτερικών χώρων

Τρισδιάστατο – δισδιάστατο σχέδιο

  • ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Περιβαλλοντικές μελέτες

Γεωφυσικές μελέτες

Υδρογεωλογικές μελέτες