Στις 15 Ιουνίου η ανάρτηση του κτηματολογίου στην Αιτωλοακαρνανία

αγροτεμάχια

Στις 15 Ιουνίου θα γίνει η ανάρτηση του κτηματολογίου που αφορά το υπόλοιπο του νομού Αιτωλοακαρνανίας, εκτός δηλαδή του Δήμου Αγρινίου.

Μέχρι τώρα υπήρχε η διαδικασία της προανάρτησης και των ενστάσεων της προανάρτησης, η οποία έληξε.

Από την ερχόμενη Τετάρτη (15/6) θα γίνει θα γίνει η ανάρτηση και μετά από αυτό υπάρχει περιθώριο περίπου 2 μηνών για τους ντόπιους κατοίκους και 4 μήνες για τους κατοίκους του εξωτερικού για να υποβάλλουν ενστάσεις επί της ανάρτησης.

Η διαδικασία των ενστάσεων περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία και απαιτεί από τους πολίτες να απευθυνθούν στον μηχανικούς τους προκειμένου να υποβληθούν οι δηλώσεις ένστασης.

Για τελευταία φορά οι πολίτες θα μπορούν με σχετικά χαμηλό κόστος να κάνουν ενστάσεις, καθώς μετά το πέρας του διαστήματος που προαναφέραμε οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων του κτηματολογίου θα στοιχίζει πολύ και θα απαιτούνται δικαστικές διαδικασίες».

Τι είναι η Ανάρτηση

Η Ανάρτηση, μέσω της δημοσιότητας των στοιχείων της κτηματογράφησης, έχει ως στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους δηλούντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και στο ελληνικό δημόσιο, να λάβουν γνώση των αναρτημένων προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων ώστε να μπορούν να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν και να διορθώσουν, αν χρειαστεί, τυχόν σφάλματα που ενδέχεται να υπάρχουν στην καταγραφή των δικαιωμάτων τους ή στην γεωγραφική απεικόνιση του ακινήτου τους στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Τα στοιχεία της Ανάρτησης είναι:

 1. Ο κτηματολογικός πίνακας, που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων μιας περιοχής, οργανωμένος ανά τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), μοναδικού για κάθε ακίνητο) και
 2. Το κτηματολογικό διάγραμμα, στο οποίο απεικονίζονται τα γεωμετρικά στοιχεία των ακινήτων (όρια, θέση).

Πώς γίνεται ο έλεγχος των στοιχείων της ανάρτησης

Με την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης ουσιαστικά ξεκινά η διαδικασία του ουσιαστικού ελέγχου των δικαιωμάτων που δηλώθηκαν. Για να ελέγξετε τα στοιχεία της ανάρτησης το μόνο που θα χρειαστείτε είναι οι κωδικοί εισόδου στο TAXISNET εφόσον βέβαια έχετε υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας. Η ηλεκτρονική Ανάρτηση αφορά μόνον στα ακίνητα που εντοπίστηκαν στα κτηματολογικά διαγράμματα και στα δικαιώματα που προκρίθηκαν κατά την επεξεργασία.

 1. Επιλέξτε από τους διαθέσιμους νομούς και περιοχές εκείνη στην οποία έχετε ακίνητο.
 2. Εμφανίζεται πίνακας με τις ιδιοκτησίες σας.
 3. Για κάθε ακίνητο υπάρχουν 2 αρχεία:
 4. Ένας χάρτης που φαίνεται η θέση της ιδιοκτησίας (απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος) και
 5. Ένας πίνακας με περιγραφή των προσωπικών στοιχείων και της νομικής πληροφορίας (απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα)

Τι πρέπει να κάνω μετά;

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ελέγξετε με προσοχή όλα τα στοιχεία του ακινήτου και του δικαιώματός σας. Είναι σημαντικό τυχόν σφάλματα και παραλείψεις να διορθωθούν σ΄ αυτήν τη φάση (Ανάρτηση) και όχι στη επόμενη φάση διορθώσεων που απαιτεί πολύπλοκες, δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες (πχ δικαστική απόφαση).

Εάν είναι όλα σωστά;

Δεν απαιτείται από πλευρά σας καμία ενέργεια. Σας προτείνουμε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αυτά στον υπολογιστή σας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Υπάρχουν δύο κατηγορίες σφαλμάτων για τα οποία διαφωνείτε και για κάθε κατηγορία υπάρχει ξεχωριστή διαδικασία

 • Αν υπάρχουν προφανή (πρόδηλα) σφάλματα (πχ λάθος πατρώνυμο, αριθμός συμβολαίου, αριθμός μεταγραφής, όροφος ή εμβαδόν διηρημένης ιδιοκτησίας) υποβάλετε ψηφιακά εντός της προβλεπόμενης για κάθε περιοχή προθεσμίας. Η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος είναι δωρεάν.
 • Αν υπάρχουν πιο σοβαρά σφάλματα, (πχ εμβαδόν γεωτεμαχίου, όρια ιδιοκτησίας, αντικατάσταση (εκτοπισμός) δικαιωμάτων άλλου δικαιούχου (πλήρους/ψιλής κυριότητας, επικαρπίας) υποβάλετε ΕΝΣΤΑΣΗ ,ψηφιακά, μέσω κωδικών TAXIS, επισυνάπτοντας τα ανάλογα έγγραφα που τεκμηριώνουν το αίτημά σας και καταβάλλοντας 5 Ευρώ μέσω κάρτας πληρωμών.

Μετά την επεξεργασία των Αιτήσεων Διόρθωσης ακολουθεί η Δημοσιοποίηση των Εκθέσεων με σκοπό την ενημέρωση όσων υπέβαλαν Αίτηση Διόρθωσης κατά τη διαδικασία της Ανάρτησης και όσων ιδιοκτητών θίγονται (επηρεάζονται) από τις Εκθέσεις που συνέταξε το Γραφείο Κτηματογράφησης. Κάθε έκθεση περιλαμβάνει αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψη της υποβληθείσας Αίτησης Διόρθωσης.

Τι πρέπει να κάνω αν έχω υποβάλει Αίτηση Διόρθωσης;

Μπορείτε να δείτε την Έκθεση που έχει συντάξει το Γραφείο Κτηματογράφησης.

ΜΟΝΟΝ στην περίπτωση που η Αίτηση Διόρθωσης αφορά σε «εκτοπισμό» δικαιώματος κυριότητας ή επικαρπίας ή σε διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου εκτός «αποδεκτής απόκλισης», τότε, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε με την Έκθεση, πρέπει σε χρονικό διάστημα 30 ημερών να:

 1. Συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία εντός της εφαρμογής.
 2. Ενημερώσετε όσους ιδιοκτήτες θίγονται.
 3. Επισυνάψετε τα αποδεικτικά γνωστοποίησης που στείλατε στους θιγόμενους ιδιοκτήτες, διαφορετικά η Αίτηση Διόρθωσής σας θα απορριφθεί.

Τι κάνω στην περίπτωση που είμαι θιγόμενος ιδιοκτήτης;

 • Αν ενημερωθήκατε ότι είστε θιγόμενος ιδιοκτήτης μπορείτε, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, είτε να συμφωνήσετε για τη διόρθωση είτε να διαφωνήσετε αιτιολογημένα, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία εντός της εφαρμογής. Εφόσον η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι συγκατατίθεστε στη διόρθωση σύμφωνα με τη συνταχθείσα έκθεση.
 • Αν η Αίτηση Διόρθωσης δεν αφορά σε «εκτοπισμό» δικαιώματος ή διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου εκτός «αποδεκτής απόκλισης» και εκκρεμεί η προσκόμιση στοιχείων, τότε μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία αυτά συμπληρωματικά στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για τις περιπτώσεις αυτές υπάρχει σχετική πληροφορία (info) εντός της εφαρμογής.

Επισημαίνεται: Όλες οι παραπάνω αιτήσεις (αναφοράς/αντίρρησης) υποβάλλονται ατελώς.

Δεν έχω υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας. Τι κάνω;

Αν δεν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο εμπρόθεσμα, μπορείτε να υποβάλετε εκπρόθεσμη δήλωση κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης.

Στην περίπτωση αυτή όμως προβλέπεται η επιβολή προστίμου, το οποίο σύντομα θα θεσμοθετηθεί.

Κατά συνέπεια:

Μπορείτε να υποβάλετε ακόμα και σήμερα τη δήλωσή σας, ψηφιακά .

Κατ’ εξαίρεση και μετά από συνεννόηση με το Γραφείο Κτηματογράφησης μπορεί να υποβληθεί σε αυτό, μόνο με ραντεβού.